Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ за 2004 г.