Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” – 1 щатна бройка в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Бургас към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ