Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

pdf.gif Техническа помощ за съставяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.pdf

ИА „Главна инспекция по труда“ информира работодателите, че преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не ги задължава да подават декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия.

Съгласно предоставено на ИА ГИТ становище на Министерството на труда и социалната политика „за повечето работни места рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е в резултат от общата епидемична обстановка, а не от източници на работната среса и е съизмерима с тази на общото население“. В становището е отбелязано още, че въпреки задължението на работодателя да преразгледа оценката на риска при извънредна епидемична обстановка, „за голяма част от предприятията новата оценка няма да идентифицира нов професионален риск, а ще осигури спазването на задължителните за страната противоепидемични мерки“. Поради тази причина „преразглеждането на оценката на риска само по себе си не е основание за подаване на нова декларация, тъй като не може да се определи като промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“.

Нова декларация следва да бъде подадена, ако рискът от заразяване със SARS-Cov-2 е идентифициран като професионален за съответното предприятие или има промяна в други обстоятелства, които подлежат на деклариране.


От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:

1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

  •  Физически u юридически лица, които:
    • имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
    • имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
    • имат приети лица за провеждане на обучение или практика;
  • в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;
  • Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
  • Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).

Попълването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през портала за електронни услуги, раздел Услуги с използване на електронен подпис

Внимание!!!

Услугата работи само с Internet Explorer. Ако при влизане порталът изиска да изберете сертификата на електронния Ви подпис и пин код, изберете 'cancel'. Необходимо е добавяне на адрес public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java. За да проверите дали вашата Java е включена коректно, моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.

ВИДЕО за конфигуриране на Java за работа в портала за "Услуги с използване на електронен подпис" на ИА ГИТ

Системата позволява:

Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

- Разпечатване на попълнената декларация - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутон „Изтегли“ и записвате получения „xml“ файл.

Контакти

Въпроси относно декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да задавате на електронна поща delovodstvo@gli.government.bg и на тел. 0700 17 670


За технически въпроси:

02/8101 724