Контакти


Дирекция 'Управление на човешките ресурси'


За координати, относно провеждането на конкурси в Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда':

Тодор Станчев

телефон: 02/8101 770

имейл: todor.stanchev@gli.government.bg