Система за „Електронни удостоверения“ (ИЗПЪЛНИТЕЛИ физически/юридически лица)

Система за „Електронни удостоверения“ (ИЗПЪЛНИТЕЛИ физически/юридически лица)

Система за „Електронни удостоверения“ (ИЗПЪЛНИТЕЛИ физически/юридически лица) за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство във връзка с изисквания към изпълнители по обществени поръчки или договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове или кандидати/ползватели на безвъзмездна финансова помощ