Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” – 4 щатни бройки в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Пловдив към Главна дирекция „Инспектиране на труда”

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” – 4 щатни бройки в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище Пловдив към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

 

 1. Допуснати кандидати до конкурс:

Име и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:

 1.  

Ангел Панайотов

 1.  

Антоанета Атанасова

 1.  

Антон Аликовски

 1.  

Веселин Трифонов

 1.  

Виктория Костадинова

 1.  

Георги Кръстанов

 1.  

Димитър Рангелов

 1.  

Елена Георгиева

 1.  

Елисавета Парушева

 1.  

Илия Крачев

 1.  

Илиян Цветанов

 1.  

Ирина Минчева

 1.  

Искра  Шумарова

 1.  

Йорданка Ходулова

 1.  

Костадин Тъканов

 1.  

Лиляна Кьосева

 1.  

Магдалена Меретева-Чушкова

 1.  

Маргарита Маркова

 1.  

Мария Анева

 1.  

Мария Петрова

 1.  

Милена Янкова

 1.  

Михаела Цветанова

 1.  

Никола  Камишев

 1.  

Николай Димов

 1.  

Радосвета Нешева

 1.  

Ралица Ангъчева

 1.  

Самет Шакир

 1.  

Стою Недялков

 1.  

Таня Попова -Витковска

 1.  

Татяна Георгиева

 1.  

Теодора Захариева

 1.  

Цветелина Николова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма недопуснати кандидати в конкурсната процедура.

Допуснатите кандидати да се явят на 17.10.2023 г. в 10:00 часа в сградата на хотел „Тримонциум“, зала „Партер“ – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо Николов“ 2 за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 17.10.2023 г. в 13:00 часа на адреса на Д ИТ със седалище Пловдив – гр. Пловдив, пл. "Централен" №1, ет. 5.

Успешно издържалите теста следва да се явят на интервю на 17.10.2023 г. в 13:30 часа на адреса на Д ИТ със седалище Пловдив – гр. Пловдив, пл. "Централен" №1, ет. 5.

 II. Kритерии и система за оценяване на теста и интервюто за длъжността “инспектор” – 4 щатни бройки в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище Пловдив към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ.

Kонкурсът включва решаване на тест и интервю. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ и с професионалната област на длъжността, съобразно връчените на кандидатите длъжностни характеристики. Време за решаване на теста – 60 минути.

Тестът се състои от 25 въпроса с 3 възможни отговора, от които единия верен.

Формирането на оценката става по следния начин:

- при верен отговор на 20 до 21 въпроса кандидата получава оценка – 4.00;

- при верен отговор на 22 до 23 въпроса – оценка 4.50;

- при верен отговор на 24 до 25 въпроса – оценка 5.00;

За успешно издържал теста се счита кандидат получил оценка минимум 4.00 и се допуска до интервю.

Кандидатът, отговорил правилно на по-малко от 20 въпроса се оценява „неиздържал теста” и не се допуска до интервю.

На всеки допуснат до интервю кандидат, членовете на конкурсната комисия задават предварително уточнени еднакви въпроси.

При провеждане на интервюто всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат по 5-степенна скала въз основа на оценките, които е поставил по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил общ резултат от интервюто не по-малък от 4.00.

Съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават резултатите получени от теста и интервюто:

- Тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ – коефициент „4”;

- Интервю – коефициент „5”;

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени от решаване на теста и от интервюто, умножени със съответните им коефициенти (коефициент „4” за теста и коефициент „5” за интервюто).

Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

АТАНАС ЧЕРНАЕВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ