Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” – 2 щатни бройки в Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Шумен към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” – 2 щатни бройки в Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище Шумен към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

 

 1. Допуснати кандидати до конкурс:

Име и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:

 1.  

Виолета Лукова

 1.  

Георги Димитров

 1.  

Деница Николова

 1.  

Диян Бойков

 1.  

Йорданка Начева

 1.  

Милена Стоянова

 1.  

Пламен Радков

 1.  

Радослава Петрова

 1.  

Радослава Неделчева

 1.  

Румяна Русева

 1.  

Светлана Мянкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма недопуснати кандидати в конкурсната процедура.

Допуснатите кандидати да се явят на 19.10.2023 г. в 9:30 часа на адрес: гр. Шумен, бул.  „Славянски" №30, ет. 2 за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 19.10.2023 г. в 12:30 часа на адреса на Д ИТ със седалище Шумен – гр. Шумен, бул. „Славянски" №30.

Успешно издържалите теста следва да се явят на интервю на 19.10.2023 г. в 13:00 часа на адреса на Д ИТ със седалище Шумен – гр. Шумен, бул. „Славянски" №30.

II. Kритерии и система за оценяване на теста и интервюто за длъжността “инспектор” – 2 щатни бройки в Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище Шумен към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ.

Kонкурсът включва решаване на тест и интервю. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ и с професионалната област на длъжността, съобразно връчените на кандидатите длъжностни характеристики. Време за решаване на теста – 60 минути.

Тестът се състои от 25 въпроса с 3 възможни отговора, от които единия верен.

Формирането на оценката става по следния начин:

- при верен отговор на 20 до 21 въпроса кандидата получава оценка – 4.00;

- при верен отговор на 22 до 23 въпроса – оценка 4.50;

- при верен отговор на 24 до 25 въпроса – оценка 5.00;

За успешно издържал теста се счита кандидат получил оценка минимум 4.00 и се допуска до интервю.

Кандидатът, отговорил правилно на по-малко от 20 въпроса се оценява „неиздържал теста” и не се допуска до интервю.

На всеки допуснат до интервю кандидат, членовете на конкурсната комисия задават предварително уточнени еднакви въпроси.

При провеждане на интервюто всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат по 5-степенна скала въз основа на оценките, които е поставил по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил общ резултат от интервюто не по-малък от 4.00.

Съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават резултатите получени от теста и интервюто:

- Тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ – коефициент „4”;

- Интервю – коефициент „5”;

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени от решаване на теста и от интервюто, умножени със съответните им коефициенти (коефициент „4” за теста и коефициент „5” за интервюто).

Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

 

ДЕСИСЛАВА ВЕЛЕВА-ИВАНОВА  /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ