Съобщение изх. №20077357/13.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ЧЕРНОМОРСКА ГРУП" ЕООД относно съставени 4 (четири) броя АУАН с поредни номера от №08-002027 до №08-002030 включително - всичките от дата 06.11.2020 г.