Съобщение изх. №20078080/19.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "БЕНАС 2018" ЕООД относно съставени АУАН №22-006853/14.10.2020 и АУАН №22-007044/14.10.2020 г.