Съобщение изх. №20079434/27.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "ЕСТЕЙТ ПРОПЪРТИ 2018" ЕООД относно съставени АУАН №02-0003211 и АУАН №02-0003212 - и двата от дата 30.10.2020 г.