Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения