И преди да са задължени, работодатели предприемат мерки за работа при високи температури

Сигнали при прегряващ микроклимат подават най-често работещите на закрито

Все повече работодатели предприемат мерки за минимизиране на риска за живота и здравето на работещите на открито при високи температури дори когато не са подадени оранжеви и червени кодове за опасни климатични явления. Това установяват проверките на Инспекцията по труда на строителните обекти, които са един от акцентите на контролната дейност. Промяна на работното време с цел избягване на работата в най-горещите часове, промяна на типа работа и ползване на повече почивки за възстановяване на топлинния и енергиен баланс на организма са едни от най-често използваните мерки, които работодателите въвеждат при полагане на труд в условията на прегряващ микроклимат. При подадени оранжеви и червени кодове за опасно високи температури те са длъжни още да осигурят подходящо облекло, климатизирани помещения за почивките, възможност за наблюдение на работещи на изолирани работни места, долекарска помощ и др.

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че при прегряващ микроклимат на работните места не само се увеличава рискът от инфаркти и инсулти, но и намалява работоспособността на работещите и се повишава вероятността от допускане на тежки трудови инциденти. По-подробно мерките, които работодателите могат да предприемат за минимизиране на риска при работа при неблагоприятни метеорологични условия са разписани в специална Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. В нея е регламентирано, че мерки съобразно оценката на риска следва да бъдат предприемани при всички климатични явления, за които са подадени червени и оранжеви кодове - силен вятър, дъжд, и др.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на Наредбата. Според тях при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните. Работодателите са длъжни също да осигуряват разхладителни напитки за своите работници и служители.

Инспекцията по труда осъществява контрол върху микроклимата в предприятията както по сигнали, така и в рамките на текущата инспекционна дейност. Той е приоритет и при контролната дейност в строителството и в селското стопанство, където основно се работи на открито. Резултатите от контролната дейност показват, че обикновено сигнали за работа при високи или ниски температури се подават от работещи на закрито.