Формуляр на български език улеснява подаването на сигнали към Инспекцията по труда в Нидерландия

Европейската кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons
За справедливата работа няма сезони

На сайта на Инспекцията по труда в Нидерландия (https://www.inspectorateszw.nl) е  наличен формуляр на български език за подаване на сигнали за нарушения, свързани с правата на работниците. Той е достъпен на линк: https://www.inspectorateszw.nl/contact/complaints-tips-notifications-and-reports Преведен е още на румънски, полски, португалски, чешки и испански език.

Към формуляра има също информация на български език, от която става ясно, че Инспекцията по труда в Нидерландия следи за спазване на Закона за минималната работна заплата и минималната добавка за отпуск, Закона за организацията на работното време, Закона за условията на труд, Закона за чуждестранните граждани (заетостта) и Указа за големите злополуки. Наличието на писмен трудов договор или спазването на такъв не е неин ангажимент.

Спазването на индивидуални или колективни трудови договори в Нидерландия е обект на гражданското право. В подобни случаи работниците (членовете на синдикати) могат да отправят молба за съдействие към своя синдикат в Нидерландия или в страната, от която идват. Работниците на временна трудова заетост, осигурена чрез бюро за набиране на работен персонал, могат да се обръщат към SNCU (Фондация за спазване на колективния трудов договор при временна трудова заетост) Повече информация за фондацията е публикувана на сайта й www.sncu.nl

С Инспекцията по труда в Нидерландия можете да се свържете в следните случаи:

1. за докладване на сигнали за условията на труд;

2. за консултиране в случай на нелегален труд, експлоатация и/или заплащане под законоустановената минимална заплата;

3. съобщаване за измама (анонимно) в сферата на труда и доходите (обезщетения и възможна експлоатация на служители).

ИА „Главна инспекция по труда“ е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници с акцент върху наетите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Слоган на кампанията е Права през всички сезони, а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“ (EURES)

https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons