Портал за е-Услуги

Уважаеми граждани,

Агенцията разполага с електронен портал, чрез който имате възможност да подавате заявления и документи, както и да правите справка в публичните ни регистри, във връзка с услугите, които предоставяме.

До портала може да достигнете, като посетите адрес https://public.gli.government.bg/git_public или натиснете банер „Портал за Е-УСЛУГИ“.

Услугите, които предлагаме, са разделени в три категории:

Секция „Услуги с използване на електронен подпис“

Преди да използвате услугите изискващи електронен подпис, е необходимо да разполагате с:

Услугите с използване на електронен подпис са:

  1. Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда) - pdf.gifТехническа помощ за съставяне и подаване на заявление.pdf
  2. Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ - Техническа помощ за съставяне и подаване на заявление pdf.gifТехническа помощ за съставяне и подаване на заявление.pdf
  3. Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда) - Техническа помощ за съставяне и подаване на заявление pdf.gifТехническа помощ за съставяне и подаване на заявление.pdf
В раздела е осигурена възможността за подаване на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - pdf.gifТехническа помощ за съставяне и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.pdf

При подаване на електронното заявление на екрана пред Вас ще се изпишат входящ номер и код за достъп. Същите ще получите и на посочената от Вас електронна поща. Чрез кода за достъп имате възможност да следите състоянието на Вашата преписка в секцията „Справки/Състояние на преписката“

Секция „Електронни услуги“

За да имате достъп до услугите в тази секция, е необходима предварителна регистрация при нас. Това става чрез подаване на „Заявление за регистрация за ползване на електронни услуги“, което може да изтеглите от секция Административно обслужване/Формуляри. То се подава в дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата, а ако притежавате електронен подпис, имате възможност да подпишете заявлението и да го изпратите по електронна поща на съответната Дирекция.

pdf.gifТехническа помощ за регистрация и достъп до електронните услуги на ИА ГИТ

След успешна регистрация ще имате достъп до следните услуги:

  1. Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател.
  2. Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела.
  3. Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването.
  4. Преглед на подадени декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  5. Подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично.
  6. Подаване на информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

При успешно подаване на данните на екрана ще се визуализира съобщение „Записът премина успешно“. В случая не се получава входящ номер, а данните се вписват директно в регистрите ни към Булстат на потребителя.

Секция „Публични услуги“

Тук може да получите информация относно валидността на издадените и заверени от Инспекция по труда свидетелства за работа с взривни материали - Регистър на заверените свидетелства за работа с взривни материали