Информация за портала за е-Услуги

Уважаеми граждани,

Агенцията разполага с електронен портал, чрез който имате възможност да подавате заявления и документи, както и да правите справка в публичните ни регистри, във връзка с услугите, които предоставяме.

До портала може да достигнете, като посетите адрес https://public.gli.government.bg/git_public или натиснете банер „Портал за Е-УСЛУГИ“.

pdf.gifТехническа помощ за предоставяне на достъп до секция „Електронно подаване на информация“

Услугите, които предлагаме, са разделени в три категории:

Секция „Услуги с използване на електронен подпис“

Преди да използвате услугите изискващи електронен подпис, е необходимо да разполагате с:


на услугата в административния регистър

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГИТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

Забележка

599 Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда) pdf.gif  Техническа помощ за съставяне и подаване на заявление.pdf
598 Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ - Техническа помощ за съставяне и подаване на заявление
2377 Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда)

 

При подаване на електронното заявление на екрана пред Вас ще се изпишат входящ номер и код за достъп. Същите ще получите и на посочената от Вас електронна поща. Чрез кода за достъп имате възможност да следите състоянието на Вашата преписка в секцията „Справки/Състояние на преписката“

Секция „Електронно подаване на информация“ (по инспектирането)

За да имате достъп до услугите в тази секция, е необходима предварителна регистрация при нас. Това става чрез подаване на "Заявление за предоставяне на достъп до секция „Електронно подаване на информация“ в портала за Е-услуги на ИА ГИТ", което може да изтеглите и от секция Административно обслужване/Формуляри. То се подава в дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата, а ако притежавате електронен подпис, имате възможност да подпишете заявлението и да го изпратите по електронна поща на съответната Дирекция.

След предоставяне на достъп ще можете да:

  • Отчитате данни за положения извънреден труд
  • Уведомявате за откриване на строителна площадка и въвеждате данни от информационната табела
  • Преглеждате регистъра на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването
  • Преглеждате подадените от Вас декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
  • Подавате информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично
  • Подавате информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

При успешно подаване на данните на екрана ще се визуализира съобщение „Записът премина успешно“. В случая не се получава входящ номер, а данните се вписват директно в регистрите ни към Булстат на потребителя.

Секция „Публични регистри“

Тук може да получите информация относно валидността на издадените и заверени от Инспекция по труда свидетелства за работа с взривни материали - Регистър на заверените свидетелства за работа с взривни материали