Образци на договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 43 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето