Образци на договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 49б от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март 2020 г.