Как мога да подам сигнал за нарушения на работодател по телефон?

Как мога да подам сигнал за нарушения на работодател по телефон?

Сигнал за нарушения на трудовото законодателство по телефон можете да подадете на националния телефон на Агенцията – 0700 17 670, както и на обявените телефони за контакт с нашите дирекции „Инспекция по труда“ в областните градове (телефоните и данните за контакт с дирекции „Инспекция по труда“ са налични в секция „Контакти“ в интернет страницата ни: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates). Телефоните се обслужват от служители на Инспекцията всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

При подаване на сигнала следва да предоставите информация:

1. За фирмата работодател – наименование на фирмата, ЕИК или код по БУЛСТАТ (ако са Ви известни), адреса на работното място, където се извършва трудовата дейност или на който се извършва нарушението, работното време и естеството на нарушението.

2. За Вас – пълните Ви имена, адрес и телефон за контакт с Вас, електронна поща (за по-бърза обратна връзка).

Ние Ви гарантираме, че:

1. ще използваме предоставените лични данни за контакт с Вас единствено и само за служебни нужди във връзка с проверката по сигнала;

2. ще запазим Вашата анонимност и по никакъв начин няма да разкрием пред проверяваната фирма източника на сигнала за нарушаване на трудовото законодателство.

Кодекс на труда:

Чл. 403. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Контролните органи са длъжни:

2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството, свързано с държавната служба.

За подадени по телефон сигнали на подателите не се предоставя резултат от извършената проверка.