КОВИД-19 пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747 за консултации и съдействие на българи, работещи в чужбина

Предвид активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани със засилване на трудовата мобилност, Инспекцията по труда напомня за рисковете при търсене на работа извън страната. В условията на предизвиканата от КОВИД-19 криза и свързаните с нея ограничения на придвижване и на пазара на труда тези рискове се увеличават.  Задължително е преди тръгване желаещите да работят в чужбина да бъдат запознати с условията за влизане в приемащата държава във връзка с въведените противоепидемични мерки. Информация е публикувана на сайта на Министерството на външните работи, в рубриката „Коронавирусът – как да пътуваме?“ https://www.mfa.bg/bg/covid19map

Една от най-сигурните индикации за възможна измама е, когато предлагащите заетост отказват пряк контакт с търсещите работа лица, а настояват за комуникация само онлайн или когато срещите се организират извън офис. Независимо от начина на изпращане – дали чрез фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или чрез командироване в рамките на извършване на услуги, от търсещите работа лица не следва да се изискват такси или други плащания, свързани с процедурата по изпращането им.

Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР), подлежат на задължителна регистрация в Агенцията по заетостта. Списъците https://www.az.government.bg/intermediaries/ са публикувани на сайта на Агенцията. Извършването на тези дейности от фирми без регистрация е знак за възможна измама. В случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги, фирмата, която извършва командироването, трябва да развива значителна идентична дейност в България. Сключването на трудов договор с единствената цел лицето да бъде командировано в друга държава членка е сигнал за фалшиво командироване и знак, че трудовите му и осигурителни права могат да бъдат нарушени. На единния национален уебсайт https://postedworkers.gli.government.bg/  относно командироването на работници, поддържан от Инспекцията по труда, е публикуван въпросник за самооценка дали командироването има белези на фалшиво. Сайтът е разработен по проект „Контрол на командированите лица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Зачестяват случаите, в които фирмите посредници или ПОВР имат регистрация в друга държава членка, но те също са длъжни да обявяват номера на лицензите си в обявите за работа, които публикуват. Независимо от начина на изпращане, работникът трябва предварително да е запознат, писмено, на български език с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която ще полага труд. При командироване условията, при които се извършва то, се договарят в Споразумение за изменение на договора за периода на командировката. При изпращане от предприятие, осигуряващо временна работа, лицето сключва с него трудов договор на български език с ясно разписани условия на труд в предприятието ползвател, в което ще работи. Работодателят или ПОВР поемат разходите за транспорт, а тези за настаняване могат предварително да се уговорят между страните. При използване на посредник, лицето трябва да има сключен посреднически договор с него и трудов договор с работодателя в приемащата държава, които трябва да са на български език.

В трудовите договори и в споразуменията при командироване задължително се уговарят условията на труд и възнаграждение в съответствие със законодателството на приемащата страна, (в която се полага трудът), в т.ч. размерът на основното и на допълнителните трудови възнаграждения; условията за полагане на извънреден и на нощен труд и размерът на заплащането им; продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и седмичната почивки; дните на официалните празници; размерът на платения годишен отпуск; условията за жилищно настаняване на работника или служителя; други финансови условия на командироването или изпращането посочените (пътни разходи, квартира и др.).

В случай на нарушени трудови права на български граждани ИА ГИТ може да информира контролните органи на приемащата държава, но за целта трябва да са налични коректни данни, които да помогнат за идентифициране на работодателя. Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който българи, работещи в чужбина, могат да потърсят в работно време консултация и съдействие. Полезна информация за работа в Европейския съюз и за условията на труд и живот в страните членки е публикувана в сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg , в сайта на EURES мрежата https://eures.bg/, където се публикуват и обяви от проверени работодатели на територията на Европейския съюз, на единния национален уебсайт относно командироването на работници https://postedworkers.gli.government.bg/.