Брошура на български език за трудовите права улеснява работещите в Чехия българи

Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons
Осигуряване на справедливи и безопасни условия за сезонните работници

         На сайта на Инспекцията по труда в Чехия са публикувани две брошури на български език, съдържащи важна информация за трудовите права на работниците в Чехия. В тях има отговор на въпросите, свързани с възникване и прекратяване на трудовите взаимоотношения, заплащането на труда, работното време и други. Налична е и информация как работникът да потърси правата си при неизплатено трудово възнаграждение. Първата стъпка е да отправи писмено искане до работодателя заплатата да му бъде изплатена. Ако работодателят не я изплати, работникът може да подаде иск за проверка в Инспекцията по труда. Повече информация е публикувана в брошурата на линк: http://www.suip.cz/_files/suip-6d078c94456546166ed41ab3a0de9236/bg_info_cizinci_2021_05.pdf

          Втората брошура съдържа информация за какво да внимават търсещите работа, за да не се превърнат в жертва на трудова експлоатация, както и контакти на институциите в Чехия, към които работниците биха могли да се обърнат за помощ. Тя е налична на:

http://www.suip.cz/_files/suip-d886209b41a584c3bf25a350321fb5a1/leaflet-bg_print.pdf

Инспекция по труда в Чехия осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство и на условията за работа. Тя може да контролира спазването на задълженията, произтичащи за работодателите от правните предписания и да изисква отстраняване на установени недостатъци.

Ако работникът смята, че работодателят му не спазва трудовото законодателство, би могъл лично  да  посети  най-близката дирекция на Инспекцията по труда в дните за консултации; да изпрати въпросите си на електронната поща, за да подаде иск за осъществяване на контрол http://www.suip.cz/kontakty/

Чехия е изготвила и брошура за правата на работниците в страната на английски език „Информираната миграция = безопасна миграция”. В нея се посочва, че правата важат за гражданите на Р Чехия и за граждани от други държави. Брошурата е публикувана на адрес:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/846918/Leaflet_+English+.pdf/9589015d-2fb5-b8c3-745a-1fe0981d818a

ИА „Главна инспекция по труда“ е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници с акцент върху наетите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Слоган на кампанията е Права през всички сезони, а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“ (EURES)

https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons