Заместник изпълнителен директор

Снимка Цветомила Филипова
Цветомила Филипова

​​Заместник изпълнителен директор


Чл. 6. (1) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор, който:

  1. изпълнява функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие, определени със заповед за всеки конкретен случай;
  2. създава организацията и ръководи дейността на дирекциите по изготвянето на годишен и дългосрочен план за дейността на агенцията и отговаря за дейностите, свързани с планирането, изпълнението на годишния план и отчетността на контролната дейност, осъществявана от агенцията;
  3. създава организацията и ръководи дейността на дирекциите по изготвяне на годишния доклад за дейността на агенцията;
  4. докладва пред изпълнителния директор констатираните пропуски, непълноти или проблеми на законодателството, установени при контрола, възложен на агенцията, и дава предложения за неговото подобряване;
  5. организира дейността по разглеждане на предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
  6. координира взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори;
  7. изпълнява и други функции, възложени му със заповед на изпълнителния директор.

(2) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на труда и социалната политика.