ТЪРГ С ТАЙНО/ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, 11 БРОЯ МПС: ЛЕК АВТОМОБИЛ , СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“