Удължава се срокът на временна закрила за украинските граждани

С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила. С друго Решение - № 96, касаещо утвърждаването на образците на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г. Нова регистрационна карта може да им бъде издадена както след, така и преди изтичането на удължения до 31 март 2023 г. срок по искане на разселените лица от Украйна.

Горепосочените решения на Министерски съвет са публикувани в Системата за правна информация на Министерски съвет: https://pris.government.bg/

По отношение на трудовото законодателство решенията дават възможност работодателите да продължат да наемат лесно украински граждани, получили временна закрила у нас. Остава ангажимента на работодателите да информират Инспекцията по труда за наетите украински граждани, като граждани от трети държави, съгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Инспекцията по труда използва повода да напомни, че българските работодатели, които искат да наемат работници и служители от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

Главна инспекция по труда разработи в помощ на украинските граждани, търсещи работа в България брошура с информация за основни трудови права, свързани с работното време, заплащането на труда, отпуските и др., както и с документите, които е задължен да им предостави работодателят преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си. Брошурата е на български, украински, английски и руски език.

На разположение за въпросите на украинските граждани е и електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg На посочения имейл експертите на ИА ГИТ отговарят своевременно на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка. Имейлът е публикуван в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката контакти, както и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“.