Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Submitted by denitsa.vasileva on Wed, 11/01/2023 - 10:10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

         1. Кой може да подаде сигнал ?

Право на подаване на сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, имате, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 • Доброволец или стажант в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 • Кандидат за работа в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, чрез които, независимо то тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

Имайте предвид, че защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Важно: Ако не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

Пълна информация за реда на подаване на сигнали може да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

          2. Кои са предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН?

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, следва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II:

 • в областта на:
  а) обществените поръчки;
  б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  в) общественото здраве;
  г) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  д) сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 • нарушения на българското законодателство в областта на:
  а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
  б) трудовото законодателство;
  в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

Да не се отнасят до нарушения:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
5. на тайната на съдебното съвещание;
6. на правилата на наказателното производство.

 

          3. На кои лица се предоставя защита по ЗЗЛПСПОИН?

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на лицата, подали сигнала, при кумулативно изпълнение на условията, определени във Въпрос № 1 и Въпрос № 2: Защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

         4. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ред за подаване на сигнали за нарушения)

В Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адреса на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, Канал за вътрешно подаване на сигнали. До „Служител по сигурността на информацията и защита на личните данни на ИА ГИТ“ - Сигнал по ЗЗЛПСПОИН. Формулярът може да изтеглите от сайта на КЗЛД.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, подпишете с електронен подпис и изпратите на адреса на ел. поща адрес: dpogit@gli.government.bg. В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Устно подаване на сигнал става на място в администрацията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, с искане за провеждане на среща със Служител по сигурността на информацията и защита на личните данни за ИА ГИТ или на телефон: 02 8101 701 (телефонните разговори не се записват).

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират и друга възможност за сигнализиране на нередовността:
- Чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията;
- Чрез Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ №2, имейл: kzld@cpdp.bg. Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнали до Комисията във връзка със ЗЗЛПСПОИН може да откриете на нейната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

 

Моля, имайте предвид:

 • Разглеждат се сигнали, подадени от физическо лице, лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно (не е необходима нотариална заверка). При подаване на сигнал чрез пълномощник към сигнала се прилага пълномощното в оригинал.
 • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
 • Кореспонденцията между отговорните лица за разглеждане на сигнала и подателя на сигнала се осъществява по предварително договорен между страните начин, а ако такъв не може да се договори - по начина на постъпване на сигнала или по посочения в сигнала адрес, при спазване на изискванията на ЗЗЛПСПОИН за защита на самоличността на подателя.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация! За повече информация относно правата и задълженията на задължените субекти по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН и тези на сигнализиращите лица, моля вижте Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

 

          5. Каква защита предвижда законът за сигнализиращите лица?

Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия. Формите на ответни действия включват, но не се ограничават до уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност, изменение на мястото или характера на работата, намаляване на възнаграждението, отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа, налагане на дисциплинарно наказание, дискриминация, предсрочно прекратяване на договор, вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход, прекратяване на лиценз или разрешение. В случай на нарушение на тази забрана сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

 

          6. Режим на поверителност

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответният служител/служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

 

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.