Главната инспекция по труда провери работодатели по сигнали на Посолството на Индия

По повод постъпили в Посолството на Република Индия и препратени по компетентност сигнали за лоши условия на труд и настаняване, неосигурени здравни грижи и тормоз от работодателя, контролните органи на Инспекцията по труда провериха предприятия, наели индийски граждани. Проверките, в които се включиха екипи на Дирекция „Трудова мобилност“ и на дирекции „Инспекция по труда“ Пловдив и Пазарджик, стартираха едновременно при трима работодатели.

При проверките не се установиха факти и обстоятелства, сочещи по-неблагоприятни условия на труд и заплащане за индийските граждани от тези за българските работници. Със съгласието на работниците инспекторите по труда посетиха и местата за настаняване при тримата работодатели. Установи се, че битовите условия в тях са подходящи за живеене. Работодателите и при трите дружества са покрили разходите за транспорт от държавата по произход до България.

Поради съдържащите се в сигналите данни за евентуално нерегламентирано полагане на извънреден труд инспекторите по труда направиха няколко посещения в предприятията и в почивни дни. При едно от тях в производствено хале са заварени да полагат труд индийски граждани от три фирми, за които е установено, че е извънреден и незаконосъобразен. Две от фирмите не са посочени в сигналите. На работодателите е потърсена административнонаказателна отговорност.

Със съдействието на представител на Посолството инспекторите по труда проведоха разговори с индийските работници и в трите дружества, по време на които бяха обсъдени всички факти и обстоятелства, изнесени в сигналите. Разяснени им бяха техните трудови права и задължения. Индийските граждани получиха информация относно компетентностите на различните институции по поставените от тях въпроси предвид факта, че по някои от тях Инспекцията по труда няма правомощия да се произнася. 

В рамките на осъществения контрол са открити нарушения, свързани с удостоверяването на постъпването на работа, прекратяването на трудовите правоотношения, налагането на дисциплинарни наказания, изплащането в уговорения срок на трудовите възнаграждения и осигуряването на седмична почивка на работниците и служителите. За преустановяване на всички констатирани в хода на проверките нарушения на работодателите са наложени предвидените в закона принудителни административни мерки.