Възникване на служебното правоотношение

Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт.

Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт.

Административният акт за назначаване се издава в писмена форма и трябва да съдържа:.

1. наименованието на акта;

2. наименованието на органа, който го е издал;

3. правното основание за назначаването;

4. трите имена на назначаваното лице;

5. наименованието на длъжността, на която лицето се назначава, и ранга, който му се определя;

6. размера на основната заплата;

7. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта.

В акта за назначаване могат да се определят мястото и характерът на работата, както и допълнителни условия, свързани със спецификата на длъжността.

Актът за назначаване се връчва срещу подпис на назначеното лице.

Когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба, в едногодишен срок, считано от датата на встъпване в длъжност, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие. В случай че правоотношението се измени преди изтичането на срока, срокът за изпитване продължава да тече при следващото служебно правоотношение.

Ако в срока по чл. 12, ал. 1 от ЗДСл служебното правоотношение бъде прекратено, при последващо постъпване на държавна служба започва да тече нов срок за изпитване.

Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.

(чл. 6, ал. 1 от ЗДСл; чл. 9, ал. 1 от ЗДСл; чл. 11 и чл. 12 от ЗДСл)