Задължителен конкурс

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс.

Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества.

Конкурс не се провежда в случаите по чл. 16а от ЗДСл (държавният служител може да бъде назначаван на длъжност в администрацията по служебно правоотношение при непълно работно време), 81а от ЗДСл (държавен служител, който работи в една администрация и едногодишният срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен на длъжност в друга администрация, ако отговаря на условията за нейното заемане и след сключване на писмено споразумение между него и органите по назначаване на двете администрации) и 81б от ЗДСл (държавен служител може да изпълнява длъжност в друга администрация за срок до 4 години, ако отговаря на условията за нейното заемане, едногодишният срок за изпитване е изтекъл и служебното му правоотношение е безсрочно), както и за длъжността ръководител на звеното за връзки с обществеността.

В новосъздадена администрация на длъжност за държавен служител може да бъде назначавано лице без конкурс до заемането на длъжността по реда на чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗДСл, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. В този случай не се допуска преназначаване без конкурс на друга длъжност в същата или в друга администрация.

Процедурата и начините за провеждане на конкурсите се определят с наредба на Министерския съвет.

(чл. 10 и чл. 10ж от ЗДСл)

Други изключения:

Държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца.

Служебното правоотношение по чл. 15, ал. 1 от ЗДСл може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.

При заместване страните имат същите права и задължения както при редовно служебно правоотношение.

(чл. 15 от ЗДСл)