Служебна книжка

Служебната книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани със служебната дейност.

При постъпване на работа държавният служител е длъжен да представи на лице, определено от органа по назначаването служебната си книжка.

Когато държавният служител постъпва за първи път на държавна служба, органът по назначаването е длъжен в срок 10 дни да му издаде служебна книжка. Постъпването за първи път на служба се удостоверява от държавния служител с декларация.

Служебната книжка се съхранява от лице, определено от органа по назначаването.

В служебната книжка се вписват:

1. трите имена;

2. адресът и единният граждански номер;

3. образованието, професията, специалността и рангът;

4. заеманата длъжност и организационното звено, в което служи;

5. размерът на основната заплата;

6. датата на постъпване на служба;

7. датата и основанието за прекратяване на служебното правоотношение;

8. продължителността на времето, което се признава за служебен стаж;

9. изплатените обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение;

10. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс.

Определеното от органа по назначаването лице е длъжно точно и своевременно да вписва в служебната книжка посочените данни и настъпилите промени в тях.

При прекратяване на служебното правоотношение определеното от органа по назначаването лице е длъжно незабавно да впише в служебната книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде на държавния служител.

Когато служебната книжка бъде изгубена, органът по назначаването му издава нова, като в нея се вписват необходимите данни, съдържащи се в служебното досие.

При загубване или унищожаване на служебна книжка от лице, което не е в служебно правоотношение, по негово писмено искане му се издава дубликат от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда' въз основа на представени от лицето удостоверения по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за служебното положение на държавните служители или други оригинални документи, съдържащи тези данни. В искането лицето посочва, че служебната книжка е изгубена и данни за органите по назначаване, с които е било в служебни правоотношения.

Процедура за издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка.

Служебен стаж

Служебен стаж по смисъла на този закон е времето, през което държавният служител е работил на държавна служба, включително и на стажантски длъжности, доколкото друго не е предвидено в този или в друг закон.

(чл. 110 – чл. 115 от ЗДСл)