Държавна политика по осигуряване на здравословни безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната социална политика на Република България.

Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешното постигане на производствените и икономически цели на предприятието.

За това политиката на всяко ръководство трябва да бъде ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да бъде неразделна част от контрола за намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата.

Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.

Кои са предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд?

През 2021 година беше приета Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. „Здравословни и безопасни условия на труд в променящ се свят на труда“. В новата рамка за ЗБУТ за периода 2021—2027 г., обявена в плана за действие по Европейския стълб на социалните права, са определени ключовите приоритети и действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работниците през идните години в контекста на свят след пандемията, белязан от екологичен и цифров преход, икономически и демографски предизвикателства и променящата се представа за традиционна работна среда.

Новият документ определя три междусекторни ключови цели за идните години:

  • очакване и управление на промяната в новия свят на труда, дължащи се на екологичния, цифровия и демографския преход;
  • подобряване на превенцията на злополуки и заболявания на работното място;
  • увеличаване на подготвеността за потенциални бъдещи здравни кризи.

В съответствие със заложените в Стратегическата рамка на ЕС приоритети е разработена Национална програма за безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 г. (НПБЗР 2022-2024 г.). Разработването й отчита националните проблеми и предизвикателства на пазара на труда и е осъществено в диалог и с приноса на национално представителните организации на социалните партньори и всички заинтересовани институции. НПБЗР 2022-2024 г. е стратегически документ, чрез който Правителството на Република България определя приоритетите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Тя очертава ангажиментите и насочва усилията на държавните органи, организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и на други неправителствени организации за осигуряването на сигурни и безопасни условия на труд, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Визия на програмата: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място

В националната програма са включени две стратегически цели със съответните оперативни цели:

Стратегическа цел 1. Управление на промените в новия свят на труда, предизвикани от зелените, цифрови и демографски преходи.

  • Оперативна цел 1.1. Подобряване на законодателството в областта на БЗР.
  • Оперативна цел 1.2. Осигуряване на ефективен и ефикасен  контрол по спазване на законодателството в областта на БЗР.
  • Оперативна цел 1.3. Информационно осигуряване на политиката по БЗР.

Стратегическа цел 2. Подобряване на превенцията на свързаните с работата заболявания и злополуки.

  • Оперативна цел 2.1. Повишаване на осведомеността и насърчаване превенцията на професионалните рискове.
  • Оперативна цел 2.2. Разширяване  ролята на социалния диалог за осигуряване на по-добра защита от рисковете на работното място.
  • Оперативна цел 2.3. Повишаване на готовността за справяне с евентуални бъдещи здравни кризи.

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. Документът определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. Тази детайлизирана версия на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва върху визията, целите и приоритетите за социално-икономическото развитие на България в периода 2021-2030 г., одобрени с Решение на Министерския съвет № 33 от 20.01.2020 г. В документа подробно се описват областите на въздействие, които ще бъдат обект на целенасочени интервенции до 2030 г., подредени по приоритети и подприоритети и съпътствани от индикатори за резултат, индикативен финансов ресурс, източници на финансиране и съотносими Цели за развитие на ООН. В допълнение е представена предварителна оценка на въздействието върху основни макроикономически индикатори от изпълнението на заложените интервенции, както и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

Националната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се формира и осъществява на основата на тристранно сътрудничество на национално, секторно и регионално ниво.

Във всички административни области са създадени регионални съвети за тристранно сътрудничество по безопасни и здравословни условия на труд. Създадени са комитети по условия на труд в предприятията, посредством които се осъществява диалога между работодателя и работниците и служителите.