Съобщение

Съобщение

В изпълнение на дейност 4 „Информиране и публичност” по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда' на 5 юли 2011 г. (вторник) от 11.00 ч в гранд-хотел „София', ул. „Гурко' № 1, етаж 1, зала „Триадица 1 се проведе пресконференция за обявяване стартирането на проекта. На пресконференцията присъстваха г-жа Диана Костадинова – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Зорница Русинова – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, г-жа Румяна Михайлова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, представители на други контролни институции, работодателски организации, синдикати.