Съобщение

Съобщение

В изпълнение на поддейност 2.1 от проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда' е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда'. С Решение № ОП -014/21.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е избран изпълнител.