Изпълнение на поддейност 2.1 „Разработване и внедряване на система за управление на качеството на контролната дейност“

В изпълнение на дейност 2 по проект BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда' в Агенцията е внедрена система за управление на качеството на контролната дейност (СУККД).

Дейността включва следните поддейности:

1. Разработване и внедряване на СУККД;

2. Сертифициране на СУККД по ISO 9001:2008;

3. Провеждане на обучения във връзка със СУККД.

Въвеждането на системата за управление на качеството на контролната дейност е стратегическо решение и представлява ново стъпало в организационното и функционалното развитие на Агенцията.

Във изпълнение на поддейност „Разработване и внедряване на СУККД' са разработени и утвърдени „Наръчник по управление на качеството” и следните шест процедури:

-Процедура „Вътрешни одити”;

-Процедура „Коригиращи и превантивни действия”;

-Процедура „управление на несъответстващ продукт”;

-Процедура „управление на документите”;

-Процедура „управление на записите”;

-Процедура „управление на информационната среда”.

Системата за управление на качеството обхваща контролната дейност и административното обслужване относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба.

Наръчникът е основен документ от системата и отразява цялостната дейност на Агенцията, определя жизнения цикъл и изискванията към процесите, чрез които организацията съществува, повишава своята ефективност и се усъвършенства. Основното му предназначение е да документира системата за управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на контролната дейност и административното обслужване, които Агенцията осъществява, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008.

Системата отразява спецификата на дейността на Агенцията, като се основава на конкретните потребности на пользвателите на административни услуги, изпълняваните задачи, процесите и организационната структура.

От изпълнителя по договора е разработен доклад за вътрешен одит на Системата за управление на качеството на контролната дейност на ИА „ГИТ“ Проведеният вътрешен одит установи, че в администрацията е внедрена система за управление на контролната дейност съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Определени са отговорностите по поддръжка и подобряване на системата. Системата разполага с цялостната документация, изискуема от стандарта, като същата е внедрена чрез заповеди на изпълнителния директор и организирани обучения. СУККД на ИА „ГИТ“ е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и е готова да бъде одитирана и сертифицирана от акредитиран сертификационен орган.

Чрез реализиране на дейностите по проект „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА ГИТ”, се въвежда устойчива система за управление на качеството на контролната дейност, включваща ефективни механизми за анализ, планиране, мониторинг и оценка на работата, както на отделни служители и звена, така и на Агенцията като цяло.