Съобщение

В изпълнение на поддейност 3.1 от проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда' е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда'. С Решение № ОП-031/21.12.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е избран изпълнител.