Временно ще бъде ограничен достъпът до практическите инструменти за оценка на риска OiRA

Уважаеми партньори и създатели на OiRA,

След проведена тръжна процедура, Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) променя хостващата компания (където се съхраняват всички наши данни, в т.ч. и OiRA). Екипът на OiRA работи в тесен контакт със Syslab, Gocept (сегашната хостваща компания) и Mainstrat (новата компания), за да се осигури бърз и безпроблемен трансфер на софтуера / данните в OiRA.

Предвиждаме да извършим трансфера през следващата седмица (трябва да бъде през седмицата), в сряда, 29-ти, от 17.30 ч до 22.00 ч. OiRA инструментите и генераторът на инструменти OiRA няма да бъдат достъпни по време на трансфера. В случай, че крайните потребители / създателите желаят да влязат в системата (докато се осъществява трансферът), те ще получат съобщение, което ги информира, че поради действия по поддръжката в този момент инструментите не са достъпни.

Поздрави,

Лоренцо Мунар

Ръководител проект, Отдел „Превенция и изследвания“

Европейска агенция по безопасност и здраве при работа

Bilbao - Spain

Dear OiRA partners / developers,

Following a procurement procedure, EU-OSHA is changing its hosting company (where all our data – including OiRA – are stored). The OiRA team has been working closely with Syslab, Gocept (the current hosting company) and Mainstrat (the new one) to ensure a quick and smooth transfer of the OiRA software / data.

We are planning to do the transfer next week (it has to be during the week) on Wednesday 29 from 17:30 to 22:00. OiRA tools and the OiRA tools generator will not be accessible during the transfer. If end-users / developers want to log in (while the transfer is being carried out), they will receive a message informing them that for maintenance reasons at this specific moment the tools are not available.

Best regards

Lorenzo Munar

Project Manager in the Prevention and Research Unit

European Agency for Safety and Health at Work
Bilbao - Spain