Заключителна пресконференция по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнетилна агенция „Главна инспекция по труда“

В изпълнение на дейност 4 - „Информиране и публичност”, по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда', на 21 октомври 2015 г. от 10 ч. в Гранд Хотел София, ул. „Гурко' № 1, зала „Триадица 2“, се проведе заключителна пресконференция за отчитане на постигнатите резултати. На пресконференцията присъстваха заместник-министрите на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова и г-н Гълъб Донев, г-жа Румяна Михайлова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, представители на други контролни институции, синдикални организации и журналисти.