Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане…

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ”

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ” е изготвена от външен експерт Оля Борисова Харизанова, след възложен договор за изпълнение №4/15.09.2016г.

pdf.gifТехническа спецификация.pdf (1.46 MB)

pdf.gifПриемо-предавателен протокол.pdf (47.06 KB)