Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.3

Вх.№ Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация