Главен секретар

Снимка на Георги Милчин
инж. Георги Милчин

Главен секретар
телефон: (02) 8101 756
факс: (02) 8101 797
e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg


Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор, като:

  1. ръководи, организира, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрация за спазването на нормативните актове и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
  3. организира и отговаря за провеждане на оценяването на служителите в администрацията и обучението им;
  4. координира финансово-стопанската дейност на агенцията;
  5. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;
  6. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена и осъществява общ контрол за изпълнението им;
  7. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
  8. организира, координира и контролира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;
  9. подпомага изпълнителния директор при упражняване на правомощията по управление на държавната собственост, предоставена на агенцията;
  10. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай.