Главна дирекция "Инспектиране на труда"

снимка Димо Иванов
Димо Иванов

Главен директор


Главна дирекция „Инспектиране на труда“

 1. контролира, координира, анализира и обобщава дейността на териториалните структури на агенцията - дирекциите "Инспекция по труда";
 2. изготвя годишен и дългосрочен план за дейността на агенцията;
 3. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, изпълнението на годишния план и отчетността на контролната дейност, осъществявана от дирекциите "Инспекция по труда";
 4. осъществява методическо ръководство на дирекциите "Инспекция по труда" при извършването на контролната дейност;
 5. дава становища при разработването на проекти на нормативни актове в областта на инспектирането на труда и законодателството, регламентиращо здравословните и безопасни условия на труд, контролът по които се осъществява от агенцията;
 6. осъществява взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори по въпросите, свързани с инспектирането на труда;
 7. подпомага и контролира дейността на дирекциите "Инспекция по труда", свързана с установяване на причините за възникнали злополуки;
 8. осъществява взаимодействие с Националния осигурителен институт при анализа на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
 9. осъществява контрол на територията на цялата страна за спазване на трудовото законодателство, в т.ч. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както и на други нормативни актове, контролът на които е възложен на агенцията;
 10. изготвя отговори и предоставя становища и консултации по искания и запитвания на физически и юридически лица по въпроси, свързани със спазването на трудовото законодателство, в т. ч. здравословните и безопасни условия на труд;
 11. дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство, в т. ч. здравословните и безопасни условия на труд;
 12. предоставя информация за прилагането в Република България на нормативните актове на Европейския съюз в областта на спазването на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд;
 13. участва при изготвянето на становища по оспорени принудителни административни мерки за отстраняване нарушения на нормативните изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 14. дава указания и контролира изпълнението на определените в годишния план за дейността на агенцията програми и мерки;
 15. участва със свои представители в междуведомствени работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове в областта на законодателството, регламентиращо здравословните и безопасни условия на труд, контролът по които се осъществява от агенцията;
 16. проучва, обобщава и докладва пред заместник изпълнителния директор установените пропуски, непълноти или проблеми, констатирани при осъществявания от териториалните поделения контрол на законодателството, регламентиращо здравословните и безопасни условия на труд, и дава предложение за преодоляването им;
 17. осъществява взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори по въпросите, свързани с контрола в областта на здравословните и безопасни условия на труд и свързаните с тях подзаконови нормативни актове.