Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност"

Снимка на Маргарита Иванова-Дункова
Маргарита Иванова-Дункова

Директор


Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност"

 1. разработва методически указания, процедури и правила и осъществява методическо ръководство на териториалните поделения при упражнявания от тях контрол на трудовите правоотношения, специализирания контрол за спазване на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и с правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, Закона за хората с увреждания и други нормативни актове, контролът на които е възложен на агенцията;
 2. дава предложения и участва в разработването на методически указания, процедури и правила за осъществяване на административнонаказателната дейност и на дейността по прилагането на принудителни административни мерки във връзка с осъществявания от дирекциите от специализираната администрация контрол;
 3. участва със свои представители в междуведомствени работни групи за подготовка на проекти на нормативни актове в областта на трудовите и служебните правоотношения, административнонаказателната дейност и дейността по превенция и противодействие на корупцията;
 4. дава становища при изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с контрола на трудовите правоотношения и контрола по изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, административнонаказателната дейност и дейността по превенция и противодействие на корупцията;
 5. ежегодно изготвя аналитичен доклад за дейността си, въз основа на който предоставя предложения за програми и мерки в областта на контрола на трудовите и служебните правоотношения, които да бъдат включени в годишния и дългосрочните планове на агенцията; участва в изготвянето на годишния план и годишния доклад за дейността на агенцията;
 6. проучва, обобщава и докладва пред заместник изпълнителния директор установените пропуски, непълноти или проблеми, констатирани при осъществявания от териториалните поделения контрол по прилагане на Закона за хората с увреждания, при осъществяване на административнонаказателната дейност, както и на дейността по прилагането на принудителни административни мерки, и дава предложения за преодоляването им;
 7. изготвя отговори, дава становища, сведения и консултации по постъпили сигнали, искания, предложения и запитвания във връзка с контрола и за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, както и по други нормативни актове;
 8. предоставя писмени или устни консултации за спазване на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, и по други нормативни актове от компетентността на агенцията;
 9. извършва контрол на територията на цялата страна за спазване на трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, както и по други нормативни актове, контролът на които е възложен на агенцията;
 10. осъществява взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори по въпросите, свързани с контрола в областта на трудовите правоотношения и законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, както и по други нормативни актове, контролът на които е възложен на агенцията;
 11. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други институции;
 12. консултира изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и длъжностните лица за законосъобразността на издаваните от тях актове;
 13. съгласува проекти на договори, споразумения и други документи, свързани с дейността на агенцията;
 14. организира правната защита при оспорване на приложените принудителни административни мерки и осъществяване на административнонаказателната отговорност от изпълнителния директор;
 15. изготвя проекти на актове по Закона за административните нарушения и наказания и проекти на решения по чл. 415г, ал. 5 от Кодекса на труда за одобряване или отказ за одобряване на споразумения в административнонаказателното производство и решения по чл. 415д, ал. 6, т. 2 от Кодекса на труда за разсрочване на задължения, съответно за отказ за разсрочване на задължения;
 16. вписва колективните трудови договори, сключени по отрасли и браншове;
 17. изготвя проекти на решения по чл. 81 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с обжалване по административен ред на приложените от контролните органи принудителни административни мерки;
 18. предприема необходимите действия за своевременно събиране на вземанията от наложени глоби и имуществени санкции, както и други вземания на Централното управление на агенцията;
 19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
 20. изготвя проекти на искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на търговец при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца;
 21. разработва методически указания, процедури и правила по превенция и противодействие на корупцията;
 22. извършва проверки за спазване на вътрешните правила, указания и процедури за осъществяване на контролната и административнонаказателната дейност и политики по превенция и противодействие на корупцията от служителите с контролни правомощия, както и при осъществяване на административното обслужване;
 23. разглежда в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс постъпили в агенцията сигнали за злоупотреби с власт и корупция или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.