Осигуряване на достъп до системата за „Електронни удостоверения“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛИ по обществени поръчки и БЕНЕФИЦИЕНТИ на безвъзмездна помощ

Уважаеми потребители на системата,

Информираме Ви, че удостоверенията, издавани от ИА ГИТ чрез Системата за предоставяне на електронни удостоверения, ще бъдат предоставяни на нови бланки. В новите бланки единствено се прецизират текстовете, касаещи различните основания за предоставянето на удостоверенията.

Предвид това, при необходимост да бъде разпечатан отново екземпляр на вече предоставено удостоверение или при проверка по уникален код на същото, системата ЩЕ ГЕНЕРИРА ЕКЗЕМПЛЯР С НОВОУТВЪРДЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ. Разликата в текстовете на бланките на удостоверенията НЕ Е ОСНОВАНИЕ същите да се считат за недействителни.

Гаранция за действителността на удостоверението продължава да бъде уникалният код, който се генерира върху него и чрез който Вие можете да проверите неговата истинност.

Уважаеми потребители на административни услуги,

От 01.10.2019 г. стартира възможността за достъп до Системата за 'Електронни удостоверения' на ИА ГИТ за оторизирани потребители, притежаващи квалифициран електронен подпис (КЕП)

 


Система за „Електронни удостоверения“ (възложители и бенефициенти)


 

Лица, имащи право на оторизиран достъп:

 • административни органи,
 • лица, осъществяващи публични функции,
 • организации, предоставящи обществени услуги,

които са:

 1. Възложители по обществени поръчки, по смисъла на чл. 5 от ЗОП;
 2. Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), които са административни органи, лица, осъществяващи публични функции или организации, предоставящи обществени услуги;
 3. Други органи, които по силата на нормативен акт имат право да изискват удостоверяване на обстоятелства относно спазване на трудовото законодателство.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

Подаване на писмено заявление по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИА ГИТ.

Заявление за достъп до системата за 'Електронни удостоверения'

Канали за подаване на заявлението:

 • От административни органи – заявлението се изпраща през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). При невъзможност от техническо естество да бъде изпратено през СЕОС, заявлението се изпраща през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).
 • От юридически лица и търговски дружества, възложители на обществени поръчки по смисъла на чл. 5 от ЗОП – заявлението се подава:
  • Писмено на хартиен носител:
   • на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
   • по пощата или чрез куриер на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.
  • По електронен път:

Със заявлението Заявителите посочват свои служители, на които да бъде осигурен достъп до Системата за електронни удостоверения. За да могат да работят със системата, посочените служители трябва да имат квалифициран електронен подпис, издаден на БУЛСТАТ/ЕИК на Заявителя. Съобщение за осигуряване на достъп се изпраща персонално на електронна поща на служителите, посочени в заявлението.

Прекратяване на оторизирания достъп до Системата за електронни удостоверения

По преценка на Заявителя чрез подаване на уведомление до ИА ГИТ в свободен текст. Уведомлението се подава чрез същите канали, по които се подават и заявленията за осигуряване на достъп до системата. В уведомлението Заявителят посочва:

 1. Пълните имена и ЕГН на лицето, чийто достъп до системата желае да бъде спрян.
 2. ЕИК/БУЛСТАТ, на който е издаден квалифицираният електронен подпис на лицето.

ИА „Главна инспекция по труда“ си запазва правото да прекрати едностранно достъпа до Системата за електронни удостоверения при наличие на данни за нерегламентирано използване на достъпа. В тези случаи Заявителят се уведомява в срок до 3 работни дни от прекратяването на достъпа.

КОНТАКТИ:

За информация: 0700 17 670

За технически въпроси: 02/8101 724