„Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ с професионална компетентност ndash; Информационни технологии“

Номер в профила на купувача
33
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № ДОК16005633/10.09.2016 г. на възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 15.09.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда', на адрес: гр. София, бул. 'Княз Ал. Дондуков' № 3, зала № 107, ет. 1.

Дата на отваряне на офертите

Целта на обществената поръчка е избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ с професионална компетентност – Информационни технологии, който ще подпомага екипа на проекта при изпълнение на дейностите в областта на информационните технологии.