„Почистване на помещенията на Централната администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

Номер в профила на купувача
37
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Изпълнителят следва да осигури цялостната организация по почистване и хигиенизиране на помещенията, предоставени за стопанисване и управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.