„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
41
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. между Министерство на финансите и „Лукойл България“ ЕООД и „Петрол“ АД