„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
43
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“ както следва,

1. Застраховка “Автокаско“, валидна за територията на Република България на 131 броя автомобили за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата обява);

2. Застраховка „Гражданска отговорност“ на 141 броя автомобила за срок на валидност, посочена в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата обява);

3. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията, съгласно Таблица № 2 със срок на действие посочени в Таблица 2 (неразделна част от настоящата обява);

4. Застраховка „Злополука“ за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда“ със срок на валидност от 00.00 часа на 19.04.2017г. до 24.00 часа на 18.04.2018г.