Забавени заплати за 4.5 млн. лв. са изплатени след намесата на Инспекцията по труда

Работници на 71 предприятия получиха право да потърсят обезщетения от Фонда за гарантирани вземания благодарение на контролните органи на Агенцията

Забавени възнаграждения за 4.5 млн. лв. са изплатени на работещите благодарение на предприетите мерки от Инспекцията по труда за деветте месеца на 2020 г. Работниците на още 71 предприятия получиха възможност да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания, след като работодателите им бяха обявени в несъстоятелност или бяха открити производства по несъстоятелност в резултат на събраните от контролните органи на Агенцията неоспорими доказателства, че те са бавили възнаграждения за повече от два месеца на поне 1/3 от персонала. Други осем работодатели изплатиха изцяло дължимите възнаграждения, поради което делата са прекратени. В четири случая съдът е преценил, че дружествата имат достатъчно активи да се разплатят с работниците и служителите си.

При проблеми със заплащането на труда наблюдението на контролната дейност показва, че почти винаги се подава сигнал. Поради това, както и поради факта, че тези сигнали са сред най-честите в условията на коронавируса, може да се твърди, че от контрола са обхванати почти всички работодатели, бавещи заплати. Освен при сигнали, инспекторите по труда поверяват при всяка проверка за  законосъобразното заплащане на труда, както и за декларирането му, тъй като превенцията на недекларирания труд е сред акцентите в  дейността на Агенцията.

В Световния ден на достойния труд Инспекцията по труда напомня, че е единствената институция, която има правомощия да налага прилагането на трудовото законодателство, както и че достойните условия на труд се гарантират в най-пълна степен от работата на светло.

Инспекторите по труда са на разположение на работещите винаги, когато техните трудови права бъдат нарушени. През годините те са оказвали съдействие и извън своите задължения. Помагали са за комуникацията между работещи и работодатели, когато това е възможно. През т.г. служители на Инспекцията по труда съдействаха на част от персонала „Ремотекс М“ да прекрати трудовите си правоотношения с работодателя, за да се възползва от осигурителните си права, след като преди това работещите в предприятието получиха право на обезщетения от Фонда за гарантираните вземания благодарение на решеното дело, заведено от Агенцията. Бивши работници в шивашки цех в Сандански и в цех за производство на саи за обувки в Дупница също успяха да се възползват от осигурителните си права, след като с активното съдействие на контролните органи на Инспекцията договорите им бяха прекратени законосъобразно.

ИА ГИТ апелира към наетите да подават сигнали, докато все още са в трудови правоотношения с работодателите си, за да бъдат защитени по-ефективно трудовите им права. Инспекторите по труда са на разположение за консултиране и информиране както на работещите, така и на работодателите по въпроси, свързани с прилагането на трудовото законодателство. В момента се тества пилотно иновативен метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Въпросниците дават възможност работодателите сами да оценят доколко са в пълнота прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствието да проверката на място на инспекторите по труда. Това от една страна води до подобряване условията на труд в предприятията, а от друга – помага на работодателите да предотвратят евентуално налагане на санкции от Инспекцията.

КОНТРОЛ

За деветте месеца на 2020 г. инспекторите по труда са извършили 27 310 бр. проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. заети в тях. Близо 5000 бр. от проверките са по сигнали на граждани, като в условията на кризата от коронавируса най-често те са свързани със заплащането на труда. При 10 800 бр. проверки акцентът при контрола е бил върху създадената организация за  прилагането на противоепидемични мерки в предприятията.

Констатираните нарушения при проверките са 112 500 бр., от които свързаните с безопасността и здравето при работа са 58 280 бр., а с осъществяването на трудовите правоотношения – 53 780 бр. За всяко установено нарушение се прилагат мерки за отстраняването му. Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 бр. от установените нарушения. В 4400 случая актове са съставени за нарушения, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – работа без трудов договор, по заплащането на труда, които отнемат социални и осигурителни права на работещите.

Случаите на работа без трудов договор са 1888 бр. За това нарушение законодателят е определил, че не може да бъде маловажно, поради това се търси административнонаказателна отговорност при всеки установен случай. Освен че се налага санкция, не по-малка от 1500 лв., работодателите, наели незаконосъобразно работници и служители без трудови договори, губят право да участват в обществени поръчки в следващите три години, както и право на подпомагане по мерките за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от коронавируса.

#EU4FairWork

Източник: Главна инспекция по труда