Проект BG051PO001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа“

Description

Разработените по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ практически материали – резултати от националното проучване за условията на труд, профили по БЗР, добри практики, практически инструменти и др., са достъпни през сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/