Почти половината от всички проверки на Главна инспекция по труда са насочени към недекларирания труд

През 2022 г. инспекторите по труда са извършили 19 390 бр. по специалната мярка в плана на ИА ГИТ за превенция на недекларираната заетост. Това са близо половината от всички 42 396 бр. проверки, показват оперативните данни за контролната дейност. Установените при проверките по мярката нарушения, свързани с трудовите правоотношения, са 49 030 бр.

Предвид факта, че борбата с работата на черно традиционно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, при всяка проверка, независимо по коя мярка се осъществява, задължително се проверява дали лицата, установени на работните им места, имат трудови договори, регистрирани в Националната агенция за приходите. Допълнително се планират мерки в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, идентифицирани като високорискови по отношение използването на недеклариран труд. Осъществяват се и инспекционни кампании, насочени към икономически дейности  и  обекти на контрол, за които също е установен висок риск от сива заетост.

От 22 август 2022 г. до края на м.г. са проведени засилени тематични проверки на питейни заведения и малки търговски обекти с акцент върху работата без трудови договори. Извършени са 2560 бр. проверки, констатирани са 4171 бр. нарушения, от които 2261 бр. касаят осъществяването на трудовите правоотношения. Лицата, установени да работят без трудов договор по време на тематичната кампания, са 213 броя.

В периода 17.10.2022 г. – 28.10.2022 г. инспекторите по труда извършиха целеви проверки на територията на цялата страна на работодатели, за които е установено през предходни години наемането на работа на лица без трудови договори. За две седмици бяха извършени 707 проверки, които установиха 74 лица, полагащи труд без трудов договор. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 1670 бр.

Благодарение на допълнително осъществените тематични кампании и по-ефективното идентифициране на рисковите обекти на контрол в резултат и на  засиленото сътрудничество с Националната агенция за приходите, през 2022 г. е повишена разкриваемостта на случаите на работа без трудов договор. През м.г. при всички проверки са установени 3398 работещи без регистриран в НАП трудов договор при 2839 бр. година по-рано.

През цялата година Инспекцията по труда акцентира върху превенцията на недекларирания труд и в информационната си дейност. Беше създадена и разпространена брошура с информация накратко за основни трудови права на работещите, както и за начините за подаване на сигнали.

Разработен е специален софтуер, който подпомага работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират. Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Той е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Пак по проекта са разработени и информационни материали, включително и видео клипове, които по атрактивен и достъпен начин представят на работещите какво печелят, когато работят декларирано. Материалите са свободно достъпни в сайта на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубриката „Проекти“, подрубрика Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ Видео материалите са достъпни и чрез банера „Достоен труд – от теб зависи, видео информация“.