ОБЯВЛЕНИЕ за ПРОДАЖБА по реда на чл.16 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост на: 9 бр. МПС - леки автомобили, собственост на ИА “Главна инспекция по труда“.