Главната инспекция по труда сключи Споразумение за сътрудничество с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

        Днес, 05.02.2024 г., изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова подписа Споразумение за сътрудничество с ректора на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова.

         Главна инспекция по труда поема ангажимент да провежда сред студентите информационни кампании за трудовите им права, да участва в мероприятия, организирани от учебното заведение, насочени към професионалната им реализация, и да предоставя обяви за свободни позиции за работа в Агенцията.

        Двете страни, базирайки се на дългогодишната си история и доказан авторитет сред българските институции, ще работят за създаване на условия за поддържане на редовни контакти чрез обмен знания, опит и добри практики. Предвижда се провеждането на съвместни консултации, срещи и дискусии по въпроси от общ интерес, както и участие, сътрудничество и подкрепа при подготовката и изпълнението на евентуални бъдещи проекти и други общи инициативи.

ИА „Главна инспекция по труда“ е сред най-старите институции в България. Създадена през 1907 г. и осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с държавната служба, с трудовата миграция и трудовата мобилност, с насърчаването на заетостта, включително и тази на младите хора. 

Висшето транспортно училище е сред най-предпочитаните у нас за подготовка на инженери и икономисти за транспорта в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и научна степен „доктор“. Академичният състав му състав включва утвърдени учени, преподаватели и специалисти, осъществяващи интеграция на образование и научни изследвания.