Инспекторите по труда извършиха над 1000 проверки в сектор „Строителство“ само за месец

        Инспекторите по труда извършиха 1031 броя проверки на строителни обекти в рамките на организираната през м. април инспекционна кампания в сектора по повод активизирането на строително-монтажните работи. За да се гарантира в по-пълна степен ефективността на контрола, в София, където строителството е най-голямо, бяха командировани инспектори от други области.

      По време на кампанията са проверени 1066 бр. строителни фирми. Установените нарушения са 5063 бр. От тях свързаните със здравословните и безопасни условия на труд са 3811 бр., а тези, отнасящи се до осъществяването на трудовите правоотношения, са 1224 бр. При проверките са установени 184 работници, полагащи труд без писмен трудов договор. Инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения 141 пъти. Тази мярка се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот.

    Отстранени по време на кампанията са 24 работници, а 30 работници са глобени. Инспекторите по труда са предприели тези действия, защото работещите не са спазвали правилата за безопасна работа, в т.ч. не са използвали предоставените им лични предпазни средства.

        Съставени са 438 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.       

        Строителството е идентифицирано като един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор.   За да се гарантира целогодишен засилен контрол на строителните обекти, освен инспекционни и информационни кампании, се планира  и специална мярка в ежегодния план за дейността на Агенцията. 

       През 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 6583 бр. проверки в строителството. Установени са 33 441 бр. нарушения, от които 10 625 бр. са свързани с трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор са 972, което е повече от 1/3 от всички установени 3495 броя. Нарушенията по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 22 710 бр., от които 15 584 бр. са свързани с цялостната организация на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 4671 бр. са по безопасността на работното оборудване и технологии.

       През 2023 г. инспекторите по труда са спрели 315 бр. машини, съоръжения и работни места на обекти от сектор „Строителство“ при 466 бр. общо. При проверките са установени 68 чужденци, работещи на строителни обекти без разрешение или регистрация на заетостта им.

        Инспекцията по труда използва повода да напомни на работодателите, че законодателят им е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Те трябва да упражняват ефективен контрол дали въведените мерки за безопасност се спазват и имат право да отстраняват работници, ако пренебрегват правилата за безопасност. Работодателят е длъжен да предприеме всички мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки, на общите заболявания и на професионалните болести, като приоритетно осигурява колективни средства за защита.

        Работниците от своя страна са длъжни да спазват правилата за безопасност и да използват лични предпазни средства. Практиката показва, че в повечето случаи работодателят е осигурил такива, но употребата им се пренебрегва. Работещите имат право да откажат да изпълняват работа, която пряко застрашава живота и здравето им. Често те се съгласяват да я извършат от страх да не бъдат уволнени, но така поемат риск за живота си.

          Правилата за безопасна работа и превенцията на трудовия травматизъм са във фокуса на стартиралата през месец февруари 2024 г. националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“. Тя се провежда по инициатива на Главната инспекция по труда и се осъществява с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. В рамките на информационната кампания се провеждат регионални форуми, на които на областно ниво заедно с представителите на социалните партньори и работодателите се обсъжда проблемът за трудовия травматизъм с цел повишаване информираността на участниците в трудовия процес  защо е важно да се работи безопасно. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора и Ямбол. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.